Assessoria Fiscal – Comptable

  • Càlcul i presentació d’impostos: Impost sobre el Valor Afegit; Intrastat; Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Impost de Societats; Impost sobre el Patrimoni; Retencions i Pagaments a compte.
  • Assistència tècnica-jurídica davant la Inspecció Tributària.
  • Estudis fiscals, planificacions i reestructuracions empresarials i patrimonials. Determinació del perfil fiscal més convenient.
  • Gestió de la documentació fiscal.
  • Fiscalitat Contenciosa.
  • Assessorament integral de la gestió comptable.
  • Preparació, seguiment i control pressupostari. Anàlisi financer i de costos.
  • Confecció i legalització de llibres oficials de comptabilitat.
  • Gestió i presentació de comptes anuals. Preparació i depòsit de comptes de Societats Agràries de Transformació i de Cooperatives.