Assessoria Laboral

 • Confecció de nòmines, tramitació del pagament de nòmines per remesa bancària i enviament de fitxers de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • Altes empreses TGSS i obtenció del Codi de Compte de Cotització.
 • Altes, baixes i variacions en els diversos Règims Especials de la Seguretat Social:
  – Treballadors Autònoms (RETA).
  – Agrari.
  – Empleats de la llar.
 • Legalització de centres de Treball.
 • Confecció i inscripció de contractes de Treball. Redacció de clàusules especials.
 • Tramitació d’altes, baixes i variacions de treballadors davant la TGSS.
 • Registre de la jornada de treball i resum d’hores treballades (manual o mitjançant aplicacions informàtiques).
 • Comunicacions telemàtiques Sistema Red, Siltra, Certific@2, Delt@ y Cont@:
  – Gestió i tramitació de partes d’Incapacitat Temporal, Accidents de Treball, Risc d’Embaràs, Maternitat i Paternitat.
  – Certificats d’empresa i comunicación Certific@.
 • Tramitació d’impostos davant l’Administració Tributària (models: 111, 190, 145 i certificats IRPF).
 • Assessorament i assistència en actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Procediments sancionadors i d’extinció dels contractes de treball: comunicacions d’amonestació i sanció, cartes d’acomiadament disciplinari i objectiu; i Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assessorament general en Legislació Laboral, Convenis Col·lectius i de les diferents obligacions laborals de caràcter formal.
 • Tramitació de tot tipus de prestacions de la Seguretat Social: Jubilació, Viudetat i Incapacitats.
 • Sol·licitud de pagament directe de maternitat, risc d’embaràs i paternitat.
 • Tramitació d’expedients de Capitalització de les Prestacions d’atur.
 • Aplaçaments de pagament de quotes de la Seguretat Social.
 • Recursos sobre reclamacions i derivacions de deutes de la Seguretat Social.
 • Assessorament i consultes laborals en general, en contacte directe amb el client.