Assessoria Jurídica

Dret Successori i Hereditari

 • Assessorament sobre testaments, pactes successoris i altres disposicions d’última voluntat. Tramitació i partició d’herències. Declaracions d’hereus.
 • Litigis en matèria successòria: impugnació de testaments, reclamació de legítimes i d’altres drets de caràcter hereditari.

 

Dret de Família

 • Matrimonial: assistència jurídica en la tramitació de separacions, divorcis i nul·litats matrimonials. Reclamació de pensions alimentàries i compensatòries. Pàtria potestat, custodia compartida i liquidació de societats de guanys.
 • Parelles estables: assistència jurídica per la reclamació judicial de mesures de caràcter econòmic, règim de visites i altres relacions patern-filials. Pactes en previsió del cessament de la convivència.
 • Assessorament i redacció d’acords prematrimonials i capítols matrimonials.
 • Incapacitacions judicials i emancipacions.
 • Donacions.

 

Dret Agrari

 • Assessorament per l’exercici d’accions reivindicatòries i negatòries.
 • Reclamacions sobre constitució i exercici de servituds, relacions de veïnatge (distància entre plantacions, mitjaneres, pas d’aigües, etc.)
 • Retracte de confrontants.
 • Assessorament sobre explotacions prioritàries.

 

Dret d’Assegurances i Responsabilitat Civil

 • Assessorament integral en la pràctica asseguradora.
 • Reclamació i defensa de companyies asseguradores i dels seus assegurats.
 • Especialistes en responsabilitat civil general i professional.
 • Tramitació de tot tipus de sinistres: gestió d’accidents de tràfic.
 • Creació d’empreses i societats.
 • Assessorament, tramitació i inscripció d’escriptures notarials.
 • Gestió d’impagats per via judicial i extrajudicial.
 • Concurs de creditors.
 • Assessorament en la contractació mercantil: estudi i redacció de contractes civils i mercantils específics.
 • Reclamació i defensa en procediments de gestió i inspecció tributària.
 • Reclamacions econòmic-administratives.
 • Litigació davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.
 • Reclamació i defensa davant la jurisdicció laboral.
 • Reclamació de salaris.
 • Reclamació de drets laborals.
 • Reclamació per accidents laborals.
 • Acomiadaments i altres causes d’extinció del contracte de treball.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Assistència a la víctima i al detingut.
 • Interposició de querelles i defensa davant la jurisdicció penal.
 • Procediments de violència domèstica i violència de gènere.
 • Procediments judicials relatius a delictes de caire econòmic.